محلول لیزکننده گلبول های قرمز BulkLysisTM

به طور کلی در بررسی جمعیت سلول های خونی با استفاده از تکنینک فلوسایتومتری، به منظور تسهیل خوانش، کاهش خطاهای احتمالی در تفکیک جمعیت ها و آنالیز صحیح داده ها، در مرحله آماده سازی نمونه از بین بردن جمعیت گلبول های قرمز ضروری می باشد. بدین منظور کمپانی سایتوگنوز اقدام به تولید محلولی با قابلیت لیز گلبول های قرمز به نام BulkLysisTM نموده است.

BulkLysisTM محلولی غیرفیکساتیو و لیزکننده گلبول های قرمز می باشد که جهت لیز اسموتیک گلبول های قرمز پیش از رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت در نمونه های خون محیطی و آسپیراسیون مغز استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

از ویژگی های منحصر به فرد محلول BulkLysisTM  فراهم نمودن حساسیت بالا در مطالعات فلوسایتومتری در نمونه هایی با شمار بالای سلولی می باشد. بدین ترتیب که پروتکل مورد نظر جهت افزایش حساسیت ردیابی Minimal Residual Disease با دقت بررسی یک سلول بین 100.000 سلول می باشد. همچنین از این محلول می توان در پنل بررسی AML/MDS که نیازمند تعداد زیاد سلول های هسته دار می باشد استفاده نمود.

از طرفی از این محلول می توان به راحتی در نمونه های دارای تعداد اندک سلول و ردیابی جمعیت های کوچک و کمیاب استفاده نمود.

bulk lysis

محلول لیزکننده گلبول های قرمز QuickLysisTM

به طور کلی در بررسی جمعیت سلول های خونی با استفاده از تکنینک فلوسایتومتری، به منظور تسهیل خوانش، کاهش خطاهای احتمالی در تفکیک جمعیت ها و آنالیز صحیح داده ها، در مرحله آماده سازی نمونه از بین بردن جمعیت گلبول های قرمز ضروری می باشد. بدین منظور کمپانی سایتوگنوز اقدام به تولید محلولی با قابلیت لیز گلبول های قرمز به نام QuickLysisTM نموده است.

QuickLysisTM یک محلول لیز کننده و غیر فیکساتیو جهت از بین بردن گلبول های قرمز می باشد. از این محلول در بررسی خون محیطی و نمونه مغز استخوان پس از رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت می توان استفاده نمود. از ویژگی های این محلول می توان به عدم نیاز به شستشو پس از استفاده از آن اشاره نمود. بدین ترتیب بدون نیاز به شستشو می توان نمونه ها را با دستگاه فلوسایتومتری خوانش نمود.

به دلیل عدم نیاز به شستشو در استفاده از این محلول، جمعیت سلولی بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرد. از این محلول به طور اختصاصی در شمارش مطلق سلول های پیش ساز CD34+ استفاده می شود.

quicklysis