توضیحات و استفاده

LST: Lymphoid Screening Tube

کیت فلوسایتومتری هشت رنگ LST طراحی شده توسط تیم EuroFlowTM در مطالعات مربوط به لوکوسیتوز استفاده می شود. این کیت که شامل دوازده آنتی بادی می باشد جهت شناسایی جمعیت های سلول های B، T و سلول های کشنده ی طبیعی بالغ که دارای اختلال فنوتایپی می باشند، استفاده می شود.

کیت LST شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

 

کیت فلوسایتومتری-آنتی بادی فلوسایتومتری

 

محتویات این کیت فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد:

  • تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

– 12 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی (5 ویال، هر ویال 5 تست)

 

  • ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

– PE – Cyanine7 – CD19+TCRγδ

– APC – C750 -CD38

– OC515 – CD45

  • محلول فیکس کننده و محلول نفوذپذیر کننده سلول.

 

تصویر زیر نشان دهنده محتویات این کیت فلوسایتومتری می باشد.

 

کیت فلوسایتومتری-آنتی بادی فلوسایتومتری

 

مزیت های کیت فلوسایتومتری LST به شرح زیر می باشد:

  • ارزیابی نمونه های مشکوک به فیلتراسیون لنفوئیدی
  • مناسب جهت بررسی نمونه های مغز استخوان، خون محیطی و غدد لنفاوی
  • نتایج ثابت و قابل تکرار.
  • افزایش کارایی بخش فلوسایتومتری به دلیل کاهش خطاهای احتمالی و صرفه جویی در زمان
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی EuroFlowTM جهت گیتینگ خودکار نتایج