توضیحات و استفاده

PCST: Plasma Cell Screening Tube

کیت فلوسایتومتری PCST طراحی شده توسط تیم EuroFlowTM ترکیبی ازهشت آنتی بادی جهت ارزیابی اولیه ماهیت جمعیت های نابالغ سلول های خون ساز در نمونه های مشکوک به لوسمی حاد می باشد.

کیت PCST شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

 

کیت فلوسایتومتری-آنتی بادی فلوسایتومتری

 

محتویات این کیت فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد:

  • تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

– 5 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی (5 ویال، هر ویال 5 تست)

– 3 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سیتوپلاسمی (5 ویال، هر ویال 5 تست)

  • ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

– PE – Cyanine7 – CD19

– APC – C750 – CylgLambda

– OC515 – CD45

  • محلول فیکس کننده و محلول نفوذپذیر کننده سلول.

 

تصویر زیر نشان دهنده محتویات کیت PCST می باشد.

 

کیت فلوسایتومتری-آنتی بادی فلوسایتومتری

 

مزیت های کیت فلوسایتومتری PCST به شرح زیر می باشد:

  • ارزیابی اولیه و آزمایش اختلالات پلاسماسل.
  • طبقه بندی پیش آگهی بر اساس بیان آنتی ژن β2-microglobulin
  • مناسب جهت بررسی نمونه های مغز استخوان
  • نتایج ثابت و قابل تکرار.
  • افزایش کارایی بخش فلوسایتومتری به دلیل کاهش خطاهای احتمالی و صرفه جویی در زمان.
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی EuroFlowTM در نرم افزار Infinicyt

کیت فلوسایتومتری-آنتی بادی فلوسایتومتری

کیت فلوسایتومتری-آنتی بادی فلوسایتومتری