توضیحات و استفاده

Orientation Tube PIDOT: The Primary Immunodeficiency Orientation Tube

کیت فلوسایتومتری PIDOT طراحی و استاندارد شده توسط تیم EuroFlowTM ترکیبی از یازده آنتی بادی بهینه سازی شده، جهت ارزیابی نمونه های با مقدار کم سلول مانند در نمونه های مشکوک به لوسمی حاد می باشد.

کیت PIDOT، شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

 

 

محتویات کیت فلوسایتومتری PIDOT به شرح زیر می باشد:

  • تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

– 6 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی – تیوب 1(4 ویال، هر ویال 5 تست)

– 4 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی – تیوب 2 (4 ویال، هر ویال 5 تست)

– 2 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سیتوپلاسمی – تیوب 2 (4 ویال، هر ویال 5 تست)

  • ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

– PerCP-Cyanine5.5-CD4+IgM

– PE-Cyanine7-CD19+TCRγδ

– APC-C750-CD45

مزیت های کیت فلوسایتومتری PIDOT به شرح زیر می باشد:

  • تشخیص احتمالی نقص ایمنی اولیه و نقص ژنتیکی
  • مناسب برای ارزیابی نمونه های خون محیطی
  • نتایج ثابت و قابل تکرار
  • افزایش کارایی بخش فلوسایتومتری به دلیل کاهش خطاهای احتمالی و صرفه جویی در زمان
  • حساسیت بالای 105
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی EuroFlowTM در نرم افزار Infinicyt