توضیحات و استفاده

SST: Small Sample Tube

کیت فلوسایتومتری SST طراحی شده توسط تیم EuroFlowTM ترکیبی از یازده آنتی بادی بهینه سازی شده، جهت ارزیابی نمونه های با مقدار کم سلول مانند در نمونه های مشکوک به لوسمی حاد می باشد.

کیت SST، شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

 

کیت فلوسایتومتری - آنتی بادی فلوسایتومتری

 

محتویات کیت فلوسایتومتری SST به شرح زیر می باشد:

  • تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

– 11 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی (5 ویال، هر ویال 5 تست)

 

  • ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

– PE – Cyanine7 – CD19

– APC – C750 – SmCD3

– OC515 – CD45

 

تصویر زیر نشان دهنده محتویات این کیت فلوسایتومتری می باشد:

 

کیت فلوسایتومتری - آنتی بادی فلوسایتومتری

 

مزیت های کیت فلوسایتومتری SST به شرح زیر می باشد:

  • ردیابی جمعیت های لوکوسیت در نمونه های با مقدار کم سلول.
  • ویژگی بالا و حساسیت خوب بالینی
  • نتایج ثابت و قابل تکرار.
  • افزایش کارایی بخش فلوسایتومتری به دلیل کاهش خطاهای احتمالی و صرفه جویی در زمان.
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی EuroFlowTM در نرم افزار Infinicyt

 

کیت فلوسایتومتری - آنتی بادی فلوسایتومتری

کیت فلوسایتومتری - آنتی بادی فلوسایتومتری