آنتی بادی E-cadherin -کلونBS38

.(Name: Mouse anti-human E-cadherin Monoclonal Antibody (Clone EP6

Description and applications: E-Cadherin is a 120 kDa transmembrane glycoprotein that is localized in the adherents junctions of epithelial cells. There, it interacts with the cytoskeleton through the associated cytoplasmic catenin proteins. In addition to being a calcium-dependent adhesion molecule, E-Cadherin is also a critical regulator of epithelial junction formation. Its association with catenins is necessary for cell-cell adhesion. These E-cadherin/catenin complexes associate with corical actin bundles at both the zonula adherents and the lateral adhesion plaques. Tyrosine phosphorylation can disrupt these complexes, leading to changes in cell adhesion properties. E-Cadherin expression is often down-regulated in highly invasive, poorly differentiated carcinomas. Increased expression of E-Cadherin in these cells reduces invasiveness. Thus, loss of expression or function of E-Cadherin appears.

Composition: anti-human E-cadherin rabbit monoclonal antibody purified from ascites. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

Immunogen: Recombinant full length mouse calretinin protein.

توضیحات و استفاده

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: EP6

ایزوتایپ: موشی IgG1

کنترل مثبت IHC:پوست ، کبد ، پستان

قابلیت دیده شدن: غشای سلولی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

Icon

Cadherin E (EP6) 208.84 KB 4 downloads

...

عنوان

Go to Top