پروب های فیش

Fish probes

کیت‌های-لنفوم

Diagnostic kits

آنتی-بادی‌ها-و-محلول‌های-ایمونوهسیتوشیمی

Antibodies and immunohistochemical solutions

کیت‌های سیش

Black kits

لام‌های-کنترل

Immunohistochemical control lenses