BCP-ALL MRD Kit

استراتژی تیم EuroFlowTM جهت ردیابی (MRD (Minimal Residual diseases بر طبق پروتکل جدید فلوسایتومتری براساس ردیابی پیش ساز سلول های B در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد می باشد.

کیت فلوسایتومتری BCP-ALL MRD طراحی شده توسط تیم EuroFlowTM پنلی متشکل از هشت آنتی بادی جهت ارزیابی MRD و تمایز بین پیش ساز های نرمال و بدخیم سلول های B در ۹۹% از مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتلا به BCP-ALL  می باشد.

کیت BCP-ALL MRD شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

کیت فلوسایتومتری- انتی بادی فلوسایتومتری

 

محتویات کیت فلوسایتومتری BCP-ALL MRD به شرح زیر می باشد:

  • تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

– ۹ آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی – تیوب شماره ۱ (۴ ویال، هر ویال ۵ تست)

– ۹ آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی – تیوب شماره ۲ (۴ ویال، هر ویال ۵ تست)

  • ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

– PerCP – Cyanine5.5 – CD34

– PE – Cyanine7 – CD19

– APC – C750 – CD38

– OC515 – CD45

  • محلول لیز کننده گلبول های قرمز فاقد آمونیوم کلراید (BulkLysisTM)

مزیت های کیت فلوسایتومتری ALOT به شرح زیر می باشد:

  • ارزیابی و پیگیری دقیق MRD در بیماران مبتلا به BCP-ALL.
  • مارکرهای اصلی جهت ارزیابی مسیر بلوغ سلول های B نرمال.
  • مارکرهای CD66c ، CD123، CD73 و CD304 جهت تعیین میزان بدخیمی در BCP-ALL.
  • مناسب جهت بررسی نمونه های مغز استخوان.
  • حساسیت بالا و قابل مقایسه با روش PCR در بررسی MRD.
  • آنالیز براساس الگوی موجود در بانک اطلاعاتی EuroFlowTM در نرم افزار InfinicyteTM.

 

آنالیز دو نمونه BCP-ALL رنگ آمیزی شده با مارکرهای تیوب ۱ و تیوب ۲٫ سلول های بدخیم در هریک از تیوب های ۱ و ۲ به ترتیب با مارکرهای CD66c+CD123 و CD73+CD304 بدون وجود چنین مارکرهایی امکان تمایز سلول های بدخیم از سلول های نرمال امکان پذیر نمی باشد.

کیت فلوسایتومتری- انتی بادی فلوسایتومتری           کیت فلوسایتومتری- انتی بادی فلوسایتومتری

کیت فلوسایتومتری- انتی بادی فلوسایتومتری