رفتن به محتوای اصلی

ALOT: Acute Leukemia Orientation Tube

کیت فلوسایتومتری ALOT طراحی شده توسط تیم EuroFlowTM ترکیبی ازهشت آنتی بادی جهت ارزیابی اولیه ماهیت جمعیت های نابالغ سلول های خون ساز در نمونه های مشکوک به لوسمی حاد می باشد.

کیت ALOT شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

کیت فلوسایتومتری flow cytometry

محتویات کیت فلوسایتومتری ALOT به شرح زیر می باشد:

– تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

  • ۵ آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی (۵ ویال، هر ویال ۵ تست)
  • ۳ آنتی بادی علیه آنتی ژن های سیتوپلاسمی (۵ ویال، هر ویال ۵ تست)

 

– ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

  • PE – Cyanine7 – CD19
  • APC – C750 – SmCD3
  • OC515 – CD45

 

– محلول فیکس کننده و محلول نفوذپذیر کننده سلول.

تصویر زیر نشان دهنده محتویات این کیت فلوسایتومتری  می باشد.

کیت فلوسایتومتری alot- flow cytometry

 

مزیت های این کیت فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد:

  • ارزیابی نمونه های مشکوک به لوسمی حاد.
  • مناسب جهت بررسی نمونه های مغز استخوان و خون محیطی.
  • نتایج ثابت و قابل تکرار.
  • افزایش کارایی بخش فلوسایتومتری به دلیل کاهش خطاهای احتمالی و صرفه جویی در زمان.
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی EuroFlowTM جهت گیتینگ خودکار نتایج.

 

کیت فلوسایتومتری alot- flow cytometry

نمونه مغز استخوان رنگ آمیزی شده با کیت ALOT  و آنالیز شده با ابزار InfinicyteTM 2.0.