آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی (IHC)

دانلود کاتالوگ

کیت های فلوسایتومتری منطبق بر استاندارد EuroFlow

دانلود کاتالوگ

پروب های فیش (FISH)

دانلود کاتالوگ

بروشور کیت‌های IFU ) CISH )

دانلود کاتالوگ

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی به تفکیک پنل های درمانی

دانلود کاتالوگ

معرفی نرم افزار فلوسایتومتری Infinicyt

دانلود کاتالوگ

معرفی کیت های Lymphoma

دانلود کاتالوگ

بروشور کیت‌های IFU ) Lymphoma )

دانلود کاتالوگ

معرفی محصولات شرکت Cytognos

دانلود کاتالوگ