پروب های فیش (FISH)

کاتالوگ کامل

دانلود

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی به تفکیک پنل های درمانی

کاتالوگ کامل

دانلود

معرفی نرم افزار فلوسایتومتری Infinicyt

کاتالوگ کامل

دانلود

معرفی کیت های Lymphoma

کاتالوگ کامل

دانلود

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی (IHC)

کاتالوگ کامل

دانلود

کیت های فلوسایتومتری منطبق بر استاندارد EuroFlow

کاتالوگ کامل

دانلود

بروشور کیت‌های IFU ) CISH )

کاتالوگ کامل

دانلود

بروشور کیت‌های IFU ) Lymphoma )

کاتالوگ کامل

دانلود

معرفی محصولات شرکت Cytognos

کاتالوگ کامل

دانلود