پروب های فیش (FISH)

کاتالوگ کامل

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی به تفکیک پنل های درمانی

کاتالوگ کامل

معرفی نرم افزار فلوسایتومتری Infinicyt

کاتالوگ کامل

معرفی کیت های Lymphoma

کاتالوگ کامل

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی (IHC)

کاتالوگ کامل

کیت های فلوسایتومتری منطبق بر استاندارد EuroFlow

کاتالوگ کامل

بروشور کیت‌های IFU ) CISH )

کاتالوگ کامل

بروشور کیت‌های IFU ) Lymphoma )

کاتالوگ کامل

معرفی محصولات شرکت Cytognos

کاتالوگ کامل