آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی (IHC)

کاتالوگ کامل

دانلود کاتالوگ کامل

کیت های فلوسایتومتری منطبق بر استاندارد EuroFlow

کاتالوگ کامل

دانلود

پروب های فیش (FISH)

کاتالوگ کامل

دانلود کاتالوگ

بروشور کیت‌های IFU ) CISH )

کاتالوگ کامل

کیت های سیش

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی به تفکیک پنل های درمانی

کاتالوگ کامل

پنلهای ایمونوهیستوشیمی

معرفی نرم افزار فلوسایتومتری Infinicyt

کاتالوگ کامل

دانلود

معرفی کیت های Lymphoma

کاتالوگ کامل

دانلود

بروشور کیت‌های IFU ) Lymphoma )

کاتالوگ کامل

دانلود

معرفی محصولات شرکت Cytognos

کاتالوگ کامل

دانلود