لیست آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی IHC

دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ

لیست اقلام مصرفی ایمونوهیستوشیمی

دانلود کاتالوگ

کیت های فلوسایتومتری منطبق بر استاندارد EuroFlow

دانلود کاتالوگ

پروب های فیش FISH

دانلود کاتالوگ

بروشور کیت‌های سیش IFU

دانلود کاتالوگ

آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی به تفکیک پنل های درمانی

دانلود کاتالوگ

معرفی نرم افزار فلوسایتومتری Infinicyt

دانلود کاتالوگ

معرفی کیت های Lymphoma

دانلود کاتالوگ

بروشور کیت‌های لنفوم IFU

دانلود کاتالوگ

معرفی محصولات شرکت Cytognos

دانلود کاتالوگ

لیست آنتی بادی های ایمونوفلورسانس (IF)

دانلود کاتالوگ

لیست پنل های تشخیصی

دانلود کاتالوگ