توضیحات و استفاده

Combination of Immunoglobulin

ارزیابی کمی آنتی بادی های IgG  و  IgAدر اختلالات سلول های B می تواند در بررسی عملکرد آنتی بادی ها در سیستم ایمنی موثر باشد. بررسی همزمان این زیرگروه ها در بیماران مبتلا به عفونت های راجعه باکتریایی پیش از شروع درمان حائز اهمیت می باشد.

کیت فلوسایتومتری IMMUNOGLUBIN-COMB شامل آنتی بادی های فلوسایتومتری زیر می باشد:

 

Ig Subclasses 1 tube

 

Ig Subclasses 2 tubes

 

محتویات کیت فلوسایتومتری Immunoglobulin (Ig Subclasses) 1 tube به شرح زیر می باشد:

  • تیوب های حاوی پودر لیوفیلیزه:

– 5 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی (4 ویال، هر ویال 5 تست)

  • ویال های مخصوص تصحیح هم پوشانی رنگ ها (Compensation):

– PerCP-Cyanine5.5-IgA1+IgA2

  • محلول فیکس کننده و محلول نفوذپذیر کننده سلول.

محتویات کیت فلوسایتومتری Immunoglobulin (Ig Subclasses) 2 tubes به شرح زیر می باشد:

  • پنل مایع:

– 4 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی – تیوب 1 (1 ویال، هر ویال 20 تست)

– 4 آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی – تیوب 2 (1 ویال، هر ویال 20 تست)

  • محلول فیکس کننده و محلول نفوذپذیر کننده سلول.

نمونه آنالیز تست انجام شده با با کیت فلوسایتومتری IMMUNOGLUBIN-COMB :