برای تایید صحت، دقت و قابل اعتماد بودن نمونه رنگ آمیزی شده وجود کنترل مثبت و کنترل منفی بسیار حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این نگهداری دقیق این سوابق (کنترل مثبت- کنترل منفی) برای اطمینان از عملکرد ما و رسیدن به جواب صحیح در آزمایش ایمونوهیستوشیمی در آزمایشگاهها بسیار مهم است، زیرا تغییر در شرایط آزمایش و وضعیت بافت ممکن است در تکرار پذیری رنگ آمیزی تاثیر بگذارد. نتیجه مثبت از کنترل مثبت حتی اگر نمونه ها منفی باشند نشانگر درست و معتبر بودن این روش خواهد بود و تایید کننده اعتبار نتایج منفی می باشد.

به طورکلی کنترل مثبت نمونه ی حاوی مولکول هدف در مکان شناخته شده ی آن می باشد و خصوصیات بافت شناسی و سلول شناسی آنرا می توان با استفاده از یک رنگ فلوروکروم و یا مولکول های کوروموژنیک مشخص نمود. به طور مثال ، در بررسی آنتی بادی ضد مولکولی انسولین ، نمونه ی کنترل مثبت بایستی شامل بخش هایی از لوزالمعده و جزایر لانگرهانس می باشد. این آنتی بادی علیه سلول های بتای تولید کننده ی انسولین مجود در جزایر لانگرهانس بوده و نباید با مولکول های مشابه انسولین واکنش دهد.

در جدول زیر لیست تمامی کنترل های مثبت آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی شرکت سماء تشخیص بیان شده است.

 

 

positive-control

wdt_IDردیفآنتی بادیکنترل مثبت
11ACTHغده هیپوفیز
22Smooth Muscle Actinماهیچه اسکلتی
33ALKلنفوم سلول آناپلاستیک
44Alpha - Fetoproteinکبد جنین
55AMACR/P504Sپروستات
66Amyloid Aکلیه
77Amyloid Pمغز
88Androgen Receptorپروستات
99Anexin A1لوسمی سلول های مویی
1010ARG-1کبد
ردیفآنتی بادیکنترل مثبت