تشخیص لنفوم بدخیم یکی از کارهای بسیار چالش برانگیز در هیستوپاتولوژی می باشد. در حال که بسیاری از موارد را می توان از داده های هیستوموروفولوژی و ایمونوهیستوشیمی تشخیص داد. اما درمواردی تمایز بین یک فرایند واکنشی (rearrangement) و لنفوم بدخیم بسیار مشکل می باشد. در این شرایط می توان از روش جدید تشخیص کلونالیته با استفاده از تجزیه و تحلیل مولکولی با روش PCR  استفاده کرد.

این کیت براساس پروتکل استاندارد جهانی EuroClonality/BIOMED-2 طراحی شده است که با استفاده از بازآرایی ایمونوگلوبولین (IG) و ژن TCR برای تشخیص لنفوسیت های B و T تشخیص را بسیار ساده تر و دقیق تر می کند و همچنان می توان با اطمینان به منشاء سرطان که از کدام نوع سلول های B  یا T است پی برد و جا به جایی کروموزومی و کلونالیتی این سلولها را بررسی کرد.
با نمونه های بافت (FFPF)، یخ زده (Frozen)، خون کامل و مایع مغز استخوان می توان این آزمایش را انجام داد. برای هر نمونه هر سه بخش FR3-JH , FR1-JH ,FR2-JH مورد بررسی قرار می گیرد و به ازای هر نمونه کنترل های مثبت برای مونوکلونال و پلی کلونال در کیت قرار دارد.

کمپانی Master Diagnostica با طراحی و تولید چهار کیت که دو کیت برای رده B-cell و دو کیت برای رده T-cell می باشد. کیتهای IgH rearrangement برای زنجیره سنگین و کیت IgK-L rearrangement  برای بازآرایی ایمونوگلوبین و رده B است و کیت های TCR Beta reaarngment و TCR Gamma reaarngment برای تشخیص رده T-cell استفاده می شود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این کیت ها و دانلود بروشور مربوط به هرکیت لطفا به قسمت محصولات و سپس کیت های LYMPHOMA مراجعه کنید.
https://samatashkhis.com/product-category/lymphoma/