توضیحات و استفاده

این وسیله برای رنگ آمیزی IHC مورد استفاده قرار می گیرد این محفظه نه تنها برای رنگ آمیزی معمول، که نیاز به یک اتاق مرطوب دارد، مناسب است بلکه برای آزمایشگاه های خون شناسی ، سیتولوژی و میکروبیولوژی نیز ایده آل است.

کار با این ابزار با استفاده از تنها یک دست و بسیار آسان انجام می شود.

این محفظه ی سیاه رنگ، دارای چند ریل بوده که می تواند اسلاید ها را حتی در سطوح با زاویه، در شرایط ثابت نگه دارد. در صورت نیاز به رطوبت ، با ریختن آب در کانالهای بین ریل تا یک میلی لیتر،لامها به طور ایمن و بدون پاشش آب نگه داشته می شوند.

این محفظه ها با دو نوع درپوش متفاوت وجود دارند:

  • محفظه های با درپوش شفاف که برای آزمایشاتی استفاده می شوند که نیاز به مشاهده ی بصری دارند.
  • محفظه های با درپوش مشکی که برای آزمایشات فلوئورسنت و ایمونوهیستوشیمی استفاده می شوند.