آنتی بادی Beta-catenin-کلون EP35

Name: Beta-catenin Antibody Clone EP35

Description and applications: Beta-Catenin is a key regulatory protein involved in cell adhesion and signal transduction through the Wnt pathway, and plays important roles in development, cellular proliferation, and differentiation. Mutations in the Beta-Catenin gene CTNNB1 leading to stabilization of Beta-Catenin in the cytoplasm and translocation to the nucleus have been implicated in various forms of tumor including familial adenomatous polyposis, fibromatosis, solitary fibrous tumors and endometrial carcinoma. A nuclear accumulation of Beta-Catenin in fibromatosis (desmoid tumor) in various locations including breast and mesentery is useful in the differentiation of this tumor from other fibroblast like lesions.

Composition: anti-human Beta-catenin rabbit monoclonal antibody purified and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

توضیحات و استفاده

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:EP35

ایزوتایپ: خرگوشیIgG

کنترل مثبت IHC:سینه ، روده بزرگ

قابلیت دیده شدن: غشای سلولی یا هسته در شرایط خاص

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

عنوان

Go to Top