آنتی­ بادی(Carcino embryonic Antigen (CEAp-کلونPolyclonal

Name: Carcino embryonic Antigen (CEAp) Antibody Polyclonal

Description and applications:This antibody has a high affinity for CEA and shows no detectable reactivity to nonspecific cross-reacting antigen (NCA), biliary glycoprotein (BGP) and human polymorphonuclear leucocytes. Ab-3 shows no reaction with a variety of normal tissues .CEA is not found in benign glands, stroma, or malignant prostatic cells. Antibody to CEA is useful in detecting early foci of gastric carcinoma and in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (60-70% are CEA+) from pleural mesotheliomas (rarely or weakly CEA+).

Composition: anti-human CEA rabbit polyclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

Immunogen: Human CEA isolated from hepatic metastasis of colon adenocarcinoma.

توضیحات و استفاده

حجم موجود3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: Polyclonal

ایزوتایپ: خرگوشی IgG

کنترل مثبت IHC:روده بزرگ ، کبد

قابلیت دیده شدن: غشای سیتوپلاسمی و لومن

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

دانلود کاتالوگ

عنوان

Go to Top