آنتی بادیCytokeratin19-کلونBA17

(Name: Mouse anti-human Cytokeratin 19  Monoclonal Antibody (Clone BA17

Description and Applications: Cytokeratin 19 is a member of type I acidic subfamily of intermediate filaments. It is expressed in variou different human tissues except in liver. Keratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, antibody to keratin 19 is useful in the identification of liver metastasis. It is expressed by the great majority of breast carcinomas and used as a marker for sentinel lymph node evaluation both in frozen tissues and formalin fixed, paraffin embedded samples.

COMPOSITION: Anti-human Cytokeratin 19 mouse monoclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

IMMUNOGEN: Detergent soluble extract of human mammary epithelium.

توضیحات و استفاده

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:BA17

ایزوتایپ: موشی IgG1/κ

کنترل مثبت IHC:پستان کولون نرمال و نئوپلاستیک

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

عنوان

Go to Top