آنتی ­بادیSV40-کلونMRQ-4

Name: SV40 Antibody (Clone MRQ-4).

Description and aplications: SV40, Simian Virus 40 is a polyomavirus that is found in both monkeys and humans. Like other polyomaviruses, SV40 is a DNA virus that has the potential to cause tumors. SV40 is believed to suppress the transcriptional properties of tumor-suppressing p53 in humans through the SV40 large T-antigen and SV40 small T-antigen. It is generally assumed that large T-antigen is the major protein involved in neoplastic processes and the large T-antigen predominantly exerts its effect through deregulation of tumor suppressor p53, which is responsible for initiating regulated cell death (“apoptosis”), or cell cycle arrest when a cell is damaged. A mutated p53 gene may contribute to uncontrolled cellular proliferation, leading to a tumor. The hypothesis that SV40 might cause cancer in human has been a particularly controversial area of research. Some research has suggested that SV40 is associated with brain tumors, bone cancers, non-Hodgkin lymphoma and malignant mesothelioma. SV40 may act as a cocarcinogen with crocidolite to cause mesothelioma.

Composition: anti-human SV40 mouse monoclonal antibody purified from ascites fluid by chromatography. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

Immunogen:A synthetic peptide corresponding to residues on the N terminus of human Survivin protein.

توضیحات و استفاده

حجم موجود3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:MRQ-4

ایزوتایپ: موشی IgG

کنترل مثبت IHC:سلولهای SV80 یا SV-T2 ، بافت آلوده SV40

قابلیت دیده شدن: هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

دانلود کاتالوگ

عنوان

Go to Top