آنتی بادی Cytokeratin HMW -کلون 34beta

Name: Cytokeratin HMW Antibody clone 34beta

Description and applications: The proteins generically known intermediate filaments measuring between 7 and 22 nm diameter (ie with a size between -5 to 7 nm like actin and 22 to 25 nm like tubulin), are part, together with the above mentioned, of the vertebrates cytoskeleton. This superfamily comprises six subfamilies of molecules with different tissue expression. Cytokeratins constitute two homology groups (I and II) and in humans are encoded by more than 49 different genes on chromosomes 17 (I) and 12 (II). The nomenclature coined in 1982 by Moll and Franke assigns ranges of 1 to 8 for type II cytokeratins (neutralor basic) and between 9 and 21 for type I (acidic). Normally, keratins are assembled in heterodimers I / II and are co-expressed in pairs specific to each tissue. This antibody recognizes keratins of 68, 58, 56.5 and 50 kD obtained from the skin stratum corneum. By immunohistochemistry, the antibody reacts with squamous epithelium, ductal epithelia and other similar structure. This antibody is used confirm carius types of tumors like breast, pancreatic, bile duct, salivary gland, prostate and transitional cell carcinoma.

Composition: anti-HMW-CK mouse monoclonal antibody obtained from supernatant culture and prediluted in a tris buffered solution pH 7.4 containing 0.375mM sodium azide solution as bacteriostatic and bactericidal.

Immunogen: Solubilized keratin extracted from human stratum corneum.

توضیحات و استفاده

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:34beta

ایزوتایپ: موشی IgG1

کنترل مثبت IHC:پروستات ، سرطان سلول سنگفرشی.

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

Icon

Cytokeratin 34betaE12 (34BE12) 203.79 KB 4 downloads

...

عنوان

Go to Top