آنتی‌بادی Calretinin -کلونSP13

.(Name:Rabbit anti-human Calretinin Monoclonal Antibody (Clone SP13

Description and aplications: This antibody recognizes a protein of 31.5kDa, identified as Calretinin. Calretinin is an intracellular calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily characterized by a structural motif described as the EF-hand domain.  The immunohistochemical detection of calretinin in developing cerebellum is restricted to the later stages indicated by weak staining from week 21 of gestation, in Purkinje and basket cells and in neurons of the dentate nucleus. The intensity of staining increases as the cerebellum matures.  In tumors, calretinin has been detected in mesotheliomas and some pulmonary adenocarcinomas. However, occasional positivity for calretinin has been described in other tumors such as ameloblastomas, sex cord tumors of the ovary and testis.

Composition: anti-human Calretinin rabbit monoclonal antibody purified from ascites. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

Immunogen: Recombinant full length mouse calretinin protein.

توضیحات و استفاده

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:SP13

ایزوتایپ:خرگوشیIgG 

کنترل مثبت IHC:مزوتلیوم صفاقی

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی و یا هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

دانلود کاتالوگ

Icon

Calretinin-MAD-000315 0.00 KB 6 downloads

...

عنوان

Go to Top