آنتی­ بادیMammaglobin-کلون304-1A5 & 31A5

Name: Mammaglobin Antibodies (Clones 304-1A5 & 31A5)

Description and applications: Mamoglobina is a 10 kDa glycoprotein associated to the breast and relacionada with the family of secretoglobinas which include uteroglobin and lipophilin. Mammaglobin is encoded by the gene MGB1 located on chromosome 11q12.3-q13. This chromosome is frequently amplified in breast carcinomas. As compared to normal breast more than 23% of primary breast carcinomas and 62% the metastases overexpress mammaglobin. Overexpression does not seem to be related to histology, hormone receptor expression, grade or tumor stage. Other tumors with focal or diffuse mammaglobin expression are endometrioid adenocarcinoma, cervical adenocarcinoma, salivary gland tumors, sweat gland tumors and some melanomas. Head and neck, thyroid, lung (adenocarcinoma, squamous), stomach, colon, pancreatic and ovarian tumors do not express mammaglobin. Compared to GCDFP-15, Mammaglobin has demonstrated higher sensitivity for identifying primary and metastatic breast tumors.

Composition: cocktail of anti-Mammaglobin antibodies obtained from supernatant culture and prediluted in a tris buffered solution pH 7.4 containing 0.375mM sodium azide solution as bacteriostatic and bactericidal.

توضیحات و استفاده

حجم موجود3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:304-1A5 & 31A5

ایزوتایپ: خرگوشی IgG1 + موشی IgG1

کنترل مثبت IHC:پستان طبیعی

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

دانلود کاتالوگ

عنوان

Go to Top