برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

آنتی­ بادیCaspase 3-کلونPolyclonal

Name: Caspase 3 Polyclonal Antibody

Description and aplications: Caspase 3 is ubiquitously expressed and like other caspases is synthesized as an inactive (32kDa) proenzyme. Upon activation, Caspase 3 is cleaved at Asp28-Ser29 and Asp175-Ser176 thereby generating two subunits of 17kDa and 12kDa, respectively. Recent studies have implicated that Caspase 3 is associated with the induction of apoptosis. Activation of Caspase 3 occurs in response to variety of apoptotic inducers including Fas mediated apoptosis. This antibody detects both active and inactive forms of Caspase-3 protein. The antibody is useful for studying the phenomenon of cell death by apoptosis as a pathogenic mechanism of numerous pathologies: nerve damage, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, AIDS and malignancies.

Composition: anti-human Caspase 3 rabbit polyclonal antibody purified from rabbit anti-serum by Protein A chromatography. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide

Immunogen: Recombinant full length human.

آنتی­ بادیCaspase 3-کلونPolyclonal

حجم موجود3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:Polyclonal

ایزوتایپ:خرگوشی IgG

کنترل مثبت IHC:سلولهای جورکات. لوزه

قابلیت دیده شدن:غالباً سیتوپلاسمی با رنگ آمیزی هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

Download Cataloge

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی­ بادیCaspase 3-کلونPolyclonal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top