برای تماس کلیک کنید

به وب سایت سما تشخیص آریا خوش آمدید.

 Calcitonin (SP17)

 Epithelial Membrane Antigen (EMA) (E29)

 Galectin-3 (B2C10)

 HBME-1 (HBME-1)

PAX-8 (MD-50 also known as MRQ-50)

Scroll to Top