آنتی بادی Cytokeratin -کلون AE1

.(Name: Mouse anti-human Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone AE1

Description and applications: Due to the high homology among the different molecules, it is common for a monoclonal antibody to react with different types of cytokeratins; for example, anti-cytokeratin AE1 labels medium molecular weight acidic cytokeratins 10, 14, 15, 16, and 19, and low molecular weight acidic cytokeratin 19. Proteins generically called intermediate filaments, because they measure between 7 and 22 nm in diameter (i.e., with a size between actin, 5-7 nm, and tubulin, 22-25 nm), are part, along with actin and tubulin, of the vertebrate cytoskeleton. This superfamily is composed of six subfamilies of molecules with different tissue expression patterns. Cytokeratins constitute homology groups I and II, and in humans they are encoded by more than 49 different genes located in chromosomes 17 (I) and 12 (II). The nomenclature chosen in 1982 by Moll and Franke assigns numbers from 1 to 8 to type II cytokeratins (neutral or basic) and from 9 to 21 to type I cytokeratins (acidic). An analogous nomenclature for hair keratins has now been defined, with the addition of letters Ha and Hb to distinguish type I from type II. Structurally, cytokeratins share with the rest of intermediate filaments a central axisof 310 amino acid residues consisting of four highlypreserved α-helical domains (1A, 1B, 2A, and 2B) that define the type of intermediate filament that will be formed after assembly; these domains are separated by three non-helical linking regions (L1, L12, and L2) and two end domains which are highly different in, size and sequence (head, 1, and tail, 2), each with constant (E1/E2), variable (V1/V2), and homology (H1/H2) regions, the latter characteristic of type II keratins and absent in type I keratins. The major immunogenic properties and the main differences between each keratin class are found in the variable domains. Keratins are usually assembled into I/II heterodimers and are specifically co-expressed in pairs in each tissue. This antibody is widely reactive and labels almost all types of epithelia, thus being one of the best antibodies for the preliminary screening of neoplasms of an epithelial origin, and specially for the identification of malignant metastatic tumours of this origin. It does not react against all hepatocarcinomas, basal cell carcinomas, and adrenocortical carcinomas, and it partially reacts against renal cell carcinomas, small cell lung carcinomas, and large-cell carcinomasof the lung.

IMMUNOGEN: Epidermal cytokeratin.

Description & Usage

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:AE1

ایزوتایپ: موشی IgG

کنترل مثبت IHC:برآمدگی یا بخش بافت پوست.

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

Download Cataloge

Title

Go to Top