آنتی‌بادی Keratin AE1-AE3 Cocktail – کلون AE1-AE3

Name: Mouse Anti-Human Keratin AE1-AE3 Cocktail Antibody clone AE1-AE3

Description and applications: The nomenclature coined in 1982 by Moll and Franke assigned ranges from 1 to 8 for keratin type II (neutral or basic) and between 9 and 21 for type I (acidic). However and because of the high homology among the different molecules is common for a single monoclonal antibody to react with different types of keratins. This antibody, comprising a cocktail of AE1 and AE3 monoclonal antibodies, simultaneously recognizes keratins 10, 14, 15, 16 and 19 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, so that it is considered as one of the broadest spectrum reagents for the identification of epithelial origin in a given neoplasm. However, it should be borne in mind that besides hepatocarcinomas other tumors that often can be negative to the antibody AE1-AE3 are kidney, adrenal, prostate and neuroendocrine carcinomas. For these reasons the AE1-AE3 keratin antibody should be used in conjunction with other broad spectrum keratins.

Composition: anti-Keratin AE1-AE3 mouse antibody obtained obtained from mouse ascites by protein A chromatography in a tris buffered solution pH 7.4 containing 0.375mM sodium azide solution as bacteriostatic and bactericidal. The quantity of the active antibody in the sample is of approximately 4 μ/mL..

Intended use : Immunohistochemistry (IHC) on paraffin embedded tissues. Not tested on frozen tissues or Western-Blotting

Immunogen: Human epidermal cells

Description & Usage

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: AE1+AE3

ایزوتایپ: موشی IgG+IgG

کنترل مثبت:  microarray از بافت های مختلف انئام های داخلی

قابلیت دیده شدن: غشای سلولی یا سیتوپلاسم

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

Download Cataloge

Icon

Cytokeratin-AE1AE3-MAD-001000 0.00 KB 8 downloads

...

Title

Go to Top