برای تماس کلیک کنید

Welcome to Sama Tashkhis Aria Official Website

آنتی­ بادی Osteocalcin (G5)

Name: Osteocalcin  Antibody-Clone G5

Description and applications: Bone γ carboxyglutamic acid (Gla) protein, known as BGLAP, BGP or osteocalcin, is an abundant, non-collagenous protein component of bone that is produced by osteoblasts. In mice, osteocalcin is composed of a cluster of three genes known as OG1, OG2 and ORG, all of which can be found within a 23 kb span of genomic DNA. Human osteocalcin is a highly conserved, 46-50 amino acid, single chain protein that contains three vitamin K-dependent γcarboxyglutamic acid residues. Osteocalcin appears transiently in embryonic bone at the time of mineral deposition, where it binds to hydroxyapatite in a calcium-dependent manner. In addition, osteocalcin is one of the most abundant, non-collagenous proteinsfound in mineralized adult bone. Genetic variation at the osteocalcin locus on chromosome 1q impacts postmenopause bone mineral density (BMD) levels and may predispose some women to osteoporosis.

 Composition: Anti-human Osteocalcin rabbit polyclonal antibody purified from serum and prepared in PBS with < 0.1% sodium azide and 0.1% gelatin.

IMMUNOGEN: antibody raised against amino acids 1-100 representing full length osteocalcin of human origin.

حجم موجود3 / 7 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفادهایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون: G5

ایزوتایپ: IgG2a

کنترل مثبت IHC: مغز استخوان

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 8 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

 

این آنتی‌بادی متعلق به پنل‌‌ تشخیصی SOFT TISSUE  است.

 

Download Cataloge

Icon

Osteocalcin (G5) 92.96 KB 8 downloads

...
.well.c2a3 .btn { padding: 11px 30px; font-size: 11pt; } .well.c2a3 .media-body { font-size: 11pt; } .well.c2a3 .wpdm_icon { height: 42px; width: auto; }

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنتی­ بادی Osteocalcin (G5)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top