آنتی بادی Caldesmon -کلون(h-CALD)

.(Name: Mouse anti-human Caldesmon Monoclonal Antibody clone (h-CALD

Description and applications: The antibody recognizes a protein of 150kDa, which is identified as the high molecular weight variant of Caldesmon. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which are different in their electrophoretic mobility and cellular distribution. The h-caldesmon variant (120–150kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l-caldesmon (70–80kDa) is found in non- muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle. This MAb recognizes only the 150kDa variant (hcaldesmon) in Western blots of human aortic media extracts and is unreactive with fibroblast extracts from cultivated human foreskin. Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non-muscle contraction.This antibody may be useful for the study of muscle contraction and as a useful marker of neoplasms of smooth muscle origin. It is not expressed in myofibroblastic cells or tumors derived from them. Nodular fasciitis, fibromatosis and myofibroblastic sarcomas are negative for h-caldesmón.

COMPOSITION: Anti-human Caldesmon mouse monoclonal antibody purified from serum and prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide.

Immunogen: Crude human uterus extract.

Description & Usage

حجم موجود : 3 / 6 / 12 میلی‌لیتر

مورد استفاده : ایمونوهیستوشیمی روی بافت پارافین. بر روی بافتهای فروزن یا وسترن بلات تست نشده است.

کلون:(h-CALD)

ایزوتایپ: موشی IgG _کاپا

کنترل مثبت IHC:رحم ، رگ های خونی در تمام بافت ها ، عضله صاف یا لیومیوم

قابلیت دیده شدن: سیتوپلاسمی و یا هسته ای

روش پیشنهادی IHC:

  • برش تهیه شده با ضخامت μm4 باید روی لام شارژ شده در طول شب و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
  • دپارافینه کردن، رهیدراته کردن و استفاده از حرارت جهت بازیابی اپی توپ : بافت را با استفاده از بافر EDTA pH 83 برای بیست دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد بجوشانید. سپس 5-3 بار با استفاده از آب مقطر یا دیونیزه شده شسته و سپس بیست دقیقه در دمای اتاق خنک کنید.
  • بلاک پروکسیدازهای درونی : بلاک با استفاده از محلول پروکسیداز به مدت ده دقیقه
  • آنتی بادی اولیه: برای 10 دقیقه در انکوبه کنید پروتکل ممکن است بسته به تهیه نمونه و کاربرد خاص متفاوت باشد. شرایط استاندارد باتوجه به آزمایشگاه و کاربر متفاوت می باشد.
  • برای رنگ آمیزی ، می توانید از کیت Master Polymer Plus Detection یا کیتهای دیتکشن سایر کمپانی ها استفاده کنید.
  • رنگ میزی نهایی با هماتوکسیلین و فیکس نهایی اسلاید.

شرایط نگهداری و پایداری : حداکثر 18 ماه؛ در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری شود. فریز نشود.

Download Cataloge

Icon

caldesmon-MAD-005084QD 0.00 KB 5 downloads

...

Title

Go to Top